Taisyklės | Sanus

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo (pateikimo) sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių/paslaugų pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje sanuscentras.lt susijusios nuostatos.

1.2. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Darant užsakymą Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gyvenamą vietą, telefoną, el. pašto adresą.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu telefonu ir el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių/paslaugų užsakymui, mokėjimui įvykdyti.

2.3. Asmens duomenų valdytojas yra UAB Geros savijautos centras “Sanus”, juridinio asmens kodas 304271009, buveinė Pamėnkalnio g. 1, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas.

2.4. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių/paslaugų pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių/paslaugų pristatymo Pateikimo) ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es)/ paslaugą (-as) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą.

3.2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos sanuscentras.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/paslaugas interneto parduotuvėje sanuscentras.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę gauti, susipažinti ir kitaip įvertinti visą medžiagą, susijusią su perkamąja įmone.

4.3. Už apmokėtas ir anuliuotas paslaugas pirkėjas turi teisę susigrąžinti visus pinigus ir jam nebus taikomas 15% prekių grąžinimo mokestis esant ant kliento prašymo raštiškam gydančiojo gydytojo patvirtinimui, kad asmuo negali atlikti atitinkamų procedūrų; esant ant kliento prašymo raštiškam bendrovės direktoriaus ar gydytojo patvirtinimui; keičiant vieną jau apmokėtą procedūrą į kitą.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve sanuscentras.lt;

5.2. Pirkėjui grąžinant prekes pardavėjas pasilieka teisę pirkėjo pareikalauti prekių grąžinimo mokesčio, tai yra 15% nuo pirkimo sumos (išskyrus 4.3. punkte nurodytais atvejais).

5.3. Praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo paslaugų įsigijimo datos pardavėjas pasilieka teisę pirkėjo įsigytų paslaugų nebeatlikti, jų nebekeisti į kitas paslaugas ar pinigus.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes/paslaugas ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Įsigijęs prekes ar paslaugas pirkėjas įsipareigoja jas išnaudoti per 6 mėnesius nuo paslaugų įsigijimo datos, kitu atveju paslaugos bus pripažintos nebegaliojančiomis, o pinigai nebegrąžinami.

6.3. Interneto parduotuvės sanuscentras.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje sanuscentras.lt numatytos sąlygos.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali atlikti interneto parduotuvėje sanuscentras.lt įsigytos paslaugos, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką paslaugą.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje sanuscentras.lt nurodomos eurais su PVM.

8. prekių ar paslaugų grąžinimas

8.1. Už paciento apmokėtas ir anuliuotas paslaugas, grąžinant pinigus taikomas 15% mokestis nuo anuliuotos paslaugų vertės. Šis mokestis nebus taikomas: esant ant kliento prašymo raštiškam gydančiojo gydytojo patvirtinimui, kad asmuo negali atlikti atitinkamų procedūrų; esant ant kliento prašymo raštiškam bendrovės direktoriaus ar gydytojo patvirtinimui; keičiant vieną jau apmokėtą procedūrą į kitą.

9. Registracijos į paslaugas taisyklės

9.1. Rezervuoti laiką paslaugoms galima visą parą el. paštu info@sanuscentras.lt, tačiau registracija taps galiojanti tik sulaukus patvirtinimo į nurodytą elektroninį paštą arba telefono numerį. Registracijos laikas gali keistis +- 20 minučių, todėl būtina nurodyti teisingą telefono numerį ir elektroninį paštą.

9.2. Klientui neatvykus į paslaugą ir apie tai neinformavus administracijos prieš 24 val., kito vizito metu bus taikomas 11€ neatvykimo mokestis. Tiems kurie jau įsigiję paslaugą, abonementą ar kuponą paslauga į kurią neatvyko bus laikoma panaudota.

9.3. Į procedūrą vėluojantiems 15 min. ar daugiau, procedūra nebus atlikta, arba bus sutrumpinta tiek kiek yra vėluojama. Procedūra nebus atlikta jeigu jos trukmė yra iki 30 min. Jeigu procedūra yra ilgesnė nei 30 min. procedūra bus sutrumpinta tiek kiek vėluojama.

9.4. Atvykus į procedūras būtina atsinešti turimą dovanų kuponą, prekės įsigijimo kodą arba abonementą, nepateikus paslaugos įsigijimą patvirtinančio dokumento, procedūra nebus atliekama.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės sanuscentras.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

 

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės sanuscentras.lt

12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

13.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.